IRANIAN NURSING & EMT HOME CENTER

NURSING & EMT PROBLEM & NURSING & EMT EDUCATION & NURSING & EMT TRAINING & iranian nursing chat room

عناوین پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

26عناوین پایان نامه26

1

بررسی بار بیماریهای عفونی مشمول گزارش در استان فارس

2

بررسی میزان بروز عفونتهای بیمارستانی در بخش جراحی قلب بیمارستان نمازی شیراز از اول اسفند ماه 1378 تا پایان مرداد ماه 1379

3

بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی و متخصصین رشته های مربوطه در شهر شیراز از کاربرد تشخیصی تصویربرداری پزشکی پستان در سال 1382

4

بررسی عوامل خطر کلونیزاسیون مدفوعی انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بیماران بستری در بیمارستان نمازی شیراز

5

بررسی شیوع لحظه ای عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زنان، زایمان، سوختگی و اطفال بیمارستانهای  آموزشی شیراز در سال 1383

6

بررسی میزان بروز عفونتهای بیمارستانی در بخشهای بیمارستان نمازی شیراز بر اساس نوع و الگوی حساسیت میکروارگانیزم ها نسبت به آنتی بیوتیکها از مهر ماه 77 لغایت شهریور ماه 78

7

بررسی میزان بروز عفونتهای بیمارستانی در بیماران سوختگی بیمارستان قطب الدین شیراز از اول دی ماه 79 تا پایان آبان ماه 80

8

بررسی وضعیت رعایت استانداردهای کنترل عفونت بیمارستانی دولتی استان فارس در سال 1380

9

تعیین الگوی  طولی عفونتهای تنفسی و اسهال در شیرخواران زیر دو سال شیراز(1375 تا 1377)

10

بررسی سطح آگاهی بانوان شیراز نسبت به بیماری ایدز و نگرش آنان در خصوص  انتقال این بیماری در مطب دندانپزشکان در سال 1382

11

تعیین میزان بروز عفونتهای بیمارستانی در بخش آی سی یو جراحی قلب بیمارستان شهید فقیهی شیراز به مدت 6 ماه از تاریخ 1/4/79

12

بررسی شیوع لحظه ای عفونتهای بیمارستانی در بخشهای اطفال، داخلی، جراحی و ارتوپدی بیمارستانهای آموزشی شیراز در سال 1383

13

بررسی سطح همخوانی تجویز پیشگیرانه آنتی بیوتیکها با دستورالعملهای کشوری ایران و انجمن داروسازان سیستم سلامت آمریکا(ASHP )در اعمال جراحی بیمارستانهای آموزشی دانشگاهی شیراز-1383

14

بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ناشی از اجسام تیز در دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامائی طی دوران آموزشی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و آگاهی، نگرش و عملکرد ایشان در این خصوص در سال 1383

15

بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص بیماری ایدز

16

بررسی وضعیت دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستانهای استان فارس در سال 1380

17

بررسی دانش و نگرش پرسنل پرستاری نسبت به ایدز در بیمارستانهای شهر شیراز- 1382

18

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد اساتید، دستیاران و دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائیو بهیاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شیراز در خصوص رعایت احتیاطهای مربوطه به ایزولاسیون- سال 1381

19

بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد کارکنان آشپزخانه بیمارستانهای خصوصی و دولتی شیراز(1380)

 

 

20

اندازه گیری علاقه به داشتن فرزند در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شیراز جهت معاینات قبل از ازدواج.

21

بررسی وضعیت خوددرمانی با آنتی بیوتیکها و سطح دانش، نگرش و اظهار عملکرد در این مورد در آموزگاران دبیرستانی و اعضای عیات علمی دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی در سال 1385

22

بررسی آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد دندانپزشکان شهر شیراز در استفاده پیشگیرانه و درمانی آنتی بیوتیکها در درمانهای دندانپزشکی 1383

23

تعیین سطح آگاهی ،نگرش و اظهار عملکرد دانشجوان گروههای دستیاری پزشکی و دندانپزکی، دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، مامائی،پرستاری و پرستاران دانشگاههای علوم پزشکی شیثراز در خصوص واکسینسیون انفولانزا در سال 84

24

شیوع صدمات ناشی از اجسام تیز و آلودگیهای پوستی مخاطی با خون و مایعات بدن بیمار در گروه پرستاری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس1383

25

بررسی شیوع صدمات حرفه ای ناشی از اجشام تیز و آلودگی های پوستی مخاطی با خون و مایعات بدن در بین پرسنل اورژانس 115 استان فارس و مقایسه سطح آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد ایشان در زمینه  رعایت احتیاطهای استاندارد قبل و بعد از دوره آموزشی سال 84-1383

26

پایش عفونتهای بیمارستانی در بخشها و آی سی یو های بیمارستان شهید فقیهی شیراز1385

27

بررسی فراوانی علل بستری در بخش داخلی اطفال در بیمارستانهای نمازی و دستغیب شیراز در سال 1381

28

بررسی سطح آگاهی مادران دارای کودکان زیر دو سال مراجعه کننده به درمانگاههای سطح شیراز از رشد، نموو تغذیه کمکی در سال 1381

29

بررسی شیوع سوءتغذیه کودکان دبستانی 10-6 سال مدارس شیراز سال 1384-1383

30

بررسی توزیع  جغرافیایی محل ارجاع بهره گیرندگان از خدمات درمانی بیمارستانهای  دانشگاهی شهر شیراز در سال 1379

31

بررسی شیوه زندگی آموزگاران شاغل در شیراز -1383

32

بررسی اثر تماس با بنزین بر شاخصهای خونی، کبدی، و کلیوی، کارگران شاغل در پمپ  بنزین و ارتباط آن با ژنوتیپ آنزیمهای گلوتاتیونS ترانسفراز M1 و T1

33

بررسی شیوه زندگی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شیراز- 1383

34

 بررسی میزان آگاهی کارورزان دانشکده پزشکی شیراز از تشخیص درمانی پرفشاری خون در سال 1381

35

ارزیابی میزان آگاهی پزشکان عمومی شاغل در شهر جهرم از تشخیص و درمان بیماریهای پرفشاری خون و دیابت قند نوع دو

36

بررسی عوامل تعیین کننده پیروی از رژیم داروئی در بیماران با فشار خون بالا درمانگاه شهید مطهری شیراز1381

37

بررسی سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی درباره پوکی استخوان

38

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان در مورد بهداشت باروری در دبیرستانهای پسرانه شیراز در سال 1381

39

تعیین وضعیت سلامت مددجویان سالمند مراجعه کننده به مراکز مراقبتهای سالمندان یراز در سال 1382

40

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز راجع به بیماری ایدز

41

بررسی سطح آگاهی کارورزان دانشکده علوم پزشکی شیراز در مورد نحوه تشخیص و درمان هیپرلیپیدمی سال 1384

42

ارزیابی میزان  آگاهی کارورزان از نحوه تشخیص و درمان بیماری دیابت قندی

43

بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شهر شیراز 1380

44

بررسی عوامل خطر سرطان خون حاد در بزرگسالان بالای 15 سال شیراز 1381

45

بررسی عوامل خطر کم وزنی نوزادان رسیده در بیمارستانهای دانشگاهی شیراز در سال 1382-1381

46

ارزیابی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی و آموزگاران مدارس ابتدائی در مورد سلامتی خود با بکارگیرری پرسشنامه SF-36v2

47

بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان سال اول پزشکی در مورد بیماریهای هپاتیت ویروسی در شیراز سال 85

48

بررسی کیفیفت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیالیزی(ESRD ) مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز در سال 86-1385

49

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران تالاسمی ماژ.ر در شیراز در سال 86-1385

50

بررسی سطح آگاهیف نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی شهر شیراز در مورد بهداشت بلوغ سال 84

51

مقایسه غلظت سرمی اسید اوریک در بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا با جمعیت سالم در شیراز سال 1383

52

بررسی میزان گزارش دهی بیماریهای واگیر قابل گزارش در بیمارستان نمازی شیراز در سال 81

53

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در استان فارس در سال 1382

54

تعیین میزان بروز سوانح و حوادث در دانش آموزان ابتدائی مدارس دولتی شهر شیراز در طی سال تحصیلی81-1380

55

بررسی میزان انتشار و علل عدم انتشار نتایج تحقیقات ارائه شده در کنگره پزشکی جغرافیایی شیراز طی سالهای 1378 تا 1381

56

بررسی نحوه تشخیص نویسی در برگه های پذیرش و خلاصه پرونده بیماران ترخیص شده از بیمارستان نمازی در پاییز 81

57

بررسی متوسط سن منارک در میان دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شیراز در سال 1383

58

بررسی وضعیت سلامت کودکان دبستانهای شهر شیراز طی سال 81-1380

59

بررسی توزیع فراوانی بیماریها در سالمندان 65 سال و بالاتر بستری شده در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1382 ه.ش

60

بررسی اپیدمیولوژی سوانح و حوادث در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی شیراز در زمستان 1381

61

بررسی سطح آگاهی،نگرش و اظهار عملکرد پزشکان عمومی در خصوص گزارش بیماریهای واگیر قابل گزارش شیراز 1385

62

بررسی میزان و صحت فرایند گزارش و ثبت بدخیمیها در مرکز ثبت سرطان شیراز 1383

63

بررسی  تغییر شاخصهای بهداشتی مناطق روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در فارس طی سالهای 83-1369

64

بررسی نظرات دانشجویان کارآموز و کارورز پزشکی شیراز در خصوص  آموزش دوره های کارورزی و کارآموزی پزشکی اجتماعی سال 1383

 

 

65

شیوع برخی عوامل خطر مطرح شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای بیماریهای مزمن در جمعیت شیراز و سطح آگاهی مردم از آنها در سال 1385

66

بررسی فراوانی مطالعه بروشورهای داروئی(Medicine label )در بین استفاده کنندگان دارو

67

بررسی میزان آشنایی و مراجعه پزشکان عمومی و متخصصین داخلی به منابع اطلاعاتی داروئی- شیراز 1383

69

بررسی نگرش اینترنهای ورودی  سال 1375 در مورد برخی دروس علوم پایه پزشکی(1382)

70

بررسی مقایسه ای از سطح رضایتمندی شغلی پزشکان عمومی با دانشجویان پزشکی سال آخر(اینترنها)دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1383

71

دلایل عدم استفاده از روشهای دائمی جلوگیری از بارداری در شهر شیراز در سال 1381

72

بررسی فراوانی استفاده از داروهای بدون مجوز پزشک بین دانشجویان  رشته پزشکی و مهندسی در سال 1383

73

دامنه تطابق Daly با بار جهانی بیماریها

74

مطالعه میزان کسورات برگه های بیمه آزمایشگاه، رادیولوژی داروخانه، پزشک عمومی، و متخصص در بیمه نیروهای مسلح شیراز طی شش ماهه دوم سال 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ساعت ۱:۲۸ قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  |