IRANIAN NURSING & EMT HOME CENTER

NURSING & EMT PROBLEM & NURSING & EMT EDUCATION & NURSING & EMT TRAINING & iranian nursing chat room

روش های تقسیم کار در پرستاری

 

روش فعالیتی

 این روش ،روش رایج(علت استفاده : کمبود پرسنل) در کشور ما میباشد.

کار محور بوده و کار های بخش را جدا کرده و هر یک را به پرستاری واگذار می کنند. در این روش وظیفه هر یک از پرسنل توسط سر پرستار تعیین و و توسط او کنترل و نظارت به عمل می اید.و مهمترین مزایا ان عبارتند از : اقتصادی بودن  و مهمترین عیب ان  این است که از نظر کیفیت نارسایی های در ان وجود دارد. (3)

 

روش موردی

روشی که بیمار را به تناسب نیازش بین کارکنان پرستاری  با توجه به  میزان مهارت و دانش پرستار  تقسیم میکنند  و به هر یک بر حسب پیچیدگی میزان مراقبت  و مهارت های شخصی تعدادی بیمار می رسد.در این روش کلیه مراقبتهای بیمار بر عهده پرستار مسئول  می باشد .وتقسیم کار توسط سر پرستار و مربیان انجام می شود. از این روش بیشتر در بیمارستانهای اموزشی برای یادگیری  دانشجویان استفاده می شود.این روش قدیمی ترین روش تقسیم کار بوده و بهترین کاربرد در بیمارانccu,وicu دارا میباشد.

این روش هم دارای مزایا و معایبی است که ازمهمترین مزیت ان میتوان به ایجاد محیط یادگیری مناسب برای دانشجویان ومهمترین عیب ان هم  نیاز عمده به پرسنل تحصیل کرده زبده به تعداد زیاد میباشد.

لازم به ذکر است که این روش هم بیمار محور و هم پرستار محور است و کار محوری در ان ضعیف بوده و به چشم نمی اید.

روش گروهی یا تیمی

در این روش پرستار حرفه ای و تحصیل کرده  مسئولیت و رهبری و هدایت  یک تیم  بهداشتی در مانی مرکب از پرستاران پیراپرستاران رابر عهده  می گیرد  تا با مشارکت و تشریک مساعی  و همکاری بتوانند مراقبت را انجام دهند( خانم النور لامبرتسون1950)بهترین شیوه برای  جهت بهره برداری از پرسنل و پیراپرستارانی که تحصیلات متفاوت دارند.از این روش در بعد وسیع از این روش درUSAاستفاده می شود.

یک سری  پیشداشته در این روش وجود دارد که عبارتند از :پرستاران دارای مهارت کافی در زمینه رهبری تیمی را داشته باشند و مدیریت رابداند. پرسنل هم باید در سطوح مختلف و جود داشته باشد. همچنین باید به منزلت افراد فارغ از سطح و مدرک تحصیلی  اعتقاد داشته باشند و با این دید گاه روش تیمی باید پیاده شود.در این روش تفویض اختیار در بعد وسیع انجام میشود همچنین سیاست عدم تمرکز در این روش وجود داشته و در نتیچه رهبران تیم و سایر کارکنان باید مسئولیت پذیر بوده و پاسخگو باشند.

در این روش شبکه ارتباطی  به طور گسترده ر سطح افقی وعمودی میباشد .پس رهبر تیم باید این شبکه را همواره باز و فعال نگه دارد .

اگر چه روش تیمی روش ظریف  و مطلوبی می شباشد  ولی انجام ان نیاز به هنر رهبری و علم مدیریت دارد .

در این روش  نظرات در باره تعداد افراد تشکیل دهنده و تعداد بیماران واگذار شده به هرتیم متفاوت است.

به علت استفاده از پیراپرستاران روشی اقتصادی است .وتقسیم وظایف در تیم مشخص کننده درک رهبر تیم از روش تیمی است زیرا ممکن است روش تیمی به روش فعالیتی تبدیل شود.

مزایای عمده این روش تقویت روحیه کار تیمی  و افزایش کارایی  پرسنل  و عیب بزرگ ان زمانی بروز میکند که پرستار قدرت مدیریت نداشته باشد.

 

 

روش اساسی یا اولیه

نوعی فلسفه کار و هم الگویی برای تقسیم وظایف جهت دستیابی به مراقبتهای  پرستاری  با کیفیت مطلوب می باشد.

هدف این روش عرضه مراقبت های بیمار با کیفیت عالی  می باشد.

ابداع این روش در سال  1970رخ داد ودر کشور ما به علت کمبود پرستار  معرفی نشده و کمتر مدیر پرستارری از این روش اگاهی دارد.این روش بیمار محور بوده و هزینه زیادی دارد.

نام دیگر این روش روش  اساسی تقسیمکار است که در ان واگذاری( به طورمتوسط)2تا 4 یمار به به یک پرستار

حداقل مدرک پرستار کارشناسی  بوده و از بدو ورود تاترخیص بیمار تحت نظر همان پرستار میباشد  همچنین اگردوباره بستری شود تحت نظر همان پرستار قرار می گیرد.پرستار مسئول با همکاری سایر پرستاران کار فرایند پرستاری را انجام میدهد.طرح مراقبت توسط پرستار مسئول نوشته و با کمک سایر پرستاران به اجرا گذارده میشود.پرستار مسئول دستیارانی انتخاب می کند تا در غیاب خود کارش را ادامه دهند. پرستار مسئول با تلفن از وضعیت یبمار اگاهی می یابد و دستورات لازم را می دهد.(زمان غیبت)پرستاران مسئول باید از هر حیث دارای صلاحیت باشندودارای توان علمی ،عملی،مهارت مدیریت و رهبری باشند.پرستار مسئول برای بالا بردن کیفیت با سایر گروه درماانی مشورت کرده و با سر پرستار به عنوان همکار(نه ریس و مرئوس) در ارتباط است .پرستار اولیه مستقل و خود کفاست .

 

روش مدولار

نوعی روش اولیه یا اساسی است با این تفاوت که بهیاران وکمک ها نیز علاوه بر پرستاران استفاده میشود.در این روش به روش اساسی شبیه است زیرا گروه های 2ویا 3 نفری مراقبت های بیمار را از بدو پذیرش تا ترخیص برعهده می گیرند و پرستار کارشناس رهبری سایر گروه را بر عهده دارد. گروههای 2 تا 3 نفری  متشکل از پرستار و بهیار تشکیل میشود.

در این روش مسئولیت سر پرستار :تشکیل گروهها متناسب از تمام جهات بوده ومدولها در این روش گاهب مرکب از  پرستار بهیار و کمک و برخی اوقات از پرستار و بهیار و یا پرستار و کمک یا هر یک ز انها تشکیل میشود پرستار باید قدرت رهبری و مدیریت و مهارت علمی و عملی را داشته باشد.هر مدول 2 یا 3 نفری مسئولیت مراقبت از 8 تا 12 بیمار را دارند و افرادی برای ادامه فعالیت در غیاب مدول انتخاب میشوند.در این روش پرستار مسئول و پاسخگوست اگر چه بهیار و کمک نیز در گروه هستند.پرستار:فرایند پرستاریوبهسازی و راهنمایی سایر افراد مدول را برعهده دارد .در این روش مسئولیت پرستار به علت اختلاط گروه بیش از روش اولیه است . در این روش نیز مثل روش  اساسی نقش  سرپرستار: تسهیل کننده،ترغیب کننده، و تولید کنندهءانگیزش  کاری در مدول ها می باشد. (4)

 

اداره مراقبت پرستاری

یک شیوه برای فراهم کردن دامنه ای از خدمات به طریقی است که استفاده از خدمات و هزینه ای ان با دقت کنترل میشود.

 از محل هاییکه از این روش استفاده میکنند میتوان به:موسسات حفظ سلامتی و موسسات ترجیحی فراهم کننده خدمات

مددجومحور است  اشاره نمود.

این روش ریشه در پرستاری بهداشت جامعه و فعالیت اجتماعی دارد .و بر هماهنگی خدمات برای شخص وخانواده تاکید دارد.

فرایند مراقبت اداره شده شامل :

  1. شرکت دادن مددجو
  2. تعیین اهداف
  3. دستیابی به خدمات
  4. هماهنگی بین خدمات
  5. جدایی

 

مراقبت اداره شده سنتی جامعه محور بوده و از موسسات ارائه خدمات سرپایی و مراقبت بحرانی اقتباس شده است.

در موسسات بستری ترکیبی از روش اداره شده و پرستاری اولیه ارائه میشود. در این روش پرستار مراقب اولیه  مسئولیت بالینی  و پیامد های اقتصادی اقامت بیمار را بر عهده میگیرد .

ویژگی کلیدی  اداره مراقبت پرستاریعبارتند از :

مراقبت پیرامون بیمار ونه در محدودهء جغرافیایی بخشی کهبیمار در ان قرار گرفته یا تیم پزشکی برای  ان بیمار خدمت میکنند  ،سازماندهی شده است

در این روش بهبود تداوم و هماهنگی مراقبت پرستاری در عرض خطوط سنتی انظباطی است .(2)

 

پرستاری مکمل

شیوه ای که در این روش از ان استفاده می شود عبارت است از شروع کار بیمار با پرستار در مطب پزشک و ادامه ان در بیمارستان تا موقع ترخیص و پس از ترخیص  مراقبت در منزل نیز برعهدهء پرستار خواهد بود .

علاوه بر ان  در کلیه مراحل بیماری و هر  زمانیکه بیمار / مددجومجددا نیاز به مراقبت داشته باشد کار پرستار تکرار خواهد شد .در این روش مراقبت از بیمار بر حسب نیاز اوست نه ساعات کار انجام میگیرد.(1)

 

پرستار رابط

مراقبت از بیمار در بیمارستان و منزل بر عهده پرستار می باشد. در این روش ترکیبی ایز پرستار متخصص(nurse (specialist،پرستار بهداشت جامعه ،مسئولیت مراقبت را برعهده دارند.

پرستاران مسئولند که مراقبت بدون وقفه در هر زمانی که بیمار نیاز داشته باشد مداومت یابد .مراقبت باید جامع و کامل باشد و در محلی انجام شود که مددجو اقامت دارد.

تشریک مسا عی در فعالیتهای پرستاران صورت گرفته و هدف بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری به وسیله همکاری با پرستار متخصص و پرستار بهداشت جامعه کیفیت مراقبت را اعتلا می بخشند و به خصوص  در تنظیم  طرح  مراقبت های  پرستاری  راهنمایی میشوند تا سطح مراقبت افزایش یابد. (1)

 

 پرستار درمانگر

پرستار مسئول مراقبت های پرستاری و همچنین هماهنگ کردن نیاز های مراقبتی موجود  برای بیمار است ،در مرکز توانبخشی این پرستاران مسئولیت اصلی  مراقبت از بیمار را بر عهده داشته و پرستاران دیگر  نیز با روش تیمی  به انان کمک می کنند. (3)

 

پرستار رودر رو یا یک به یک

نام دیگر این روش پرستار مخصوص بیمار نیز هست.همان طور که نام پزشک مشخص میشو نام پرستار هم مشخص مس شود.این پرستاران مسئول تنظیم طرح مراقبت های پرستاری و برنامه ترخیص بیمار نیز می باشند.از این روش در بیمارانی که اداره انها دشوار است میتوان استفاده نمود.(1)

 

پرستار خصوصی

گرچه از این روش در هیچیک از کتب مطالعه شده نام برده نشده است  ولی نظر به اینکه استفاده از پرستار  خصوصی در بیمارستانها بخصوص در سالهای اخیر  متداول شده است که شاید علت ان کمبود  پرستار  باشد لازم دیدیم  که در باره ان بحث شود .

در مواردی که  بیمار ناارام باشد –حال یبمار وخیم باشد ولی در بخش ویژه بستری نباشد-همراه نداشته باشد-پرستار کافی نباشد نیاز به پرستار خصوصی می باشد.

پرستار خصوصی از بین پرستاران و پیراپرستاران انتخاب شده و بر حسب تقاضای دفتر پرستاری یا خانواده بیمار مسئولیت او را بر عهده می گیرد .

دستمزد این قبیل پرستاران برابر قرارداد قبلی توسط بستگان او پرداخت میشود البته گاهی هم از پرسنل یمارستان انتخاب شده و اضافه کار او ا بودجه بیمارستان پرداخت میشود.

منابع از اژانس  های کار یابی  یا مثل کشور خودمان از پرسنل بیمارستان در مواقع بیکاری استفاده میشود(که نامطلوب است چراکه پرستار خسته است و کارایی ندارد)“

نکته حائز اهمیت این است که پرستار خصوصی باید از هر لحاظ  تابع مقررات ،خط مشی هاو دستورات دفتر پرستاری  و بخشی باشند که در انکار می کنند و به هیچ عنوان اجازه ندارند دارو یا غذا یا در مانی بدون اجازه سرپرستار برای بیمار تجویز کنند.(2)

 

 

گذر گاه های بحرانی

در این روش  پیشرفت بیمار در جهت بهبودی و ترخیص به دقت پایش شده است.

در این روش اهداف میان مدتی که باید در طول مدت زمان معینی برای تداوم پیشرفت در جهت هدف نهایی بهبودی و ترخیص مطابق با زمان تخصیص  داده شده به وسیله گروه مرتبط  با تشخیص یا دیگر سیستم جبرانی را مشخص میکند .

گذر گاههای بحرانی طرح ههایی برای پایش مراقبت میباشند.

اگر به وسیله تیم های چند رشته ای در داخل موسسات توسعه یافته باشد موفقتر  است زیرا اتفاق نظر در طی  توسعهءانها قابل دستیابی بوده و هر کدام از کارکنان در این فرایند سهیمند.(3)

مزایا و معایب گذر گاه های بحرانی عبارتند از:

مزایاعبارتند از-رضایت بیمار و پرستار

- تاثیر بیشتر نسبت به دیگر الگو ها

- بیمار با یک پرستار اشنا شده و همهء حقایق از مراقبتش رامیداند.

- هماهنگی و دسترسی بهتر به خدمات

و معایب ان عباتست از :- عدم حمایت کافی از اجرا

-          شاکی شدن پزشک جهت مشاوره با پرستار به جای پزشک

هزینه بیشتر

-          به خاطر مسئولیت مستقیم پرستاران سنتی ناراضی میشوند.

نیازبه تعداد پرسنل بیشتر

-          انعطاف پذیری بیشتری را از طرف پرستار میخواهد. (4)

 

 

البته هر چند این نقیصه ها و جود دارد ولی با توجه به وجود روشهای مختلف میتوانیم از روشی کار امد استفاده کنیم .لازم به ذکر است که به نظر من میتوانیم از تلفیقی از روشها با توجه به امکانات ،تخصص و نیروی انسانی موجود برنامه ای مستقل برای هر سیستم  پایه گذاری نمود که بتواند بهترین بازده را در بازه زمانی موثر داشته باشد.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ساعت ۱:۲۳ قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  |